Pháp hội kỷ niệm lễ vía xuất gia Bồ-tát Quan Âm

GNO - Ngày 23-10 (19-9-Quý Tỵ), là kỷ niệm xuất gia của Bồ-tát Quan Âm, thiền tự Ngọc Phật (Thượng Hải) đã long trọng tổ chức hàng loạt Pháp hội: Phổ Phật chúc Thánh, phúng tụng Quan Âm Bồ-tát Phổ Môn phẩm, chúc nguyện thế giới hòa bình, phong điều vũ thuận...   

h1.jpg
Pháp hội kỷ niệm lễ vía Bồ-tát Quan Âm xuất gia tại thiền tự Ngọc Phật

Đúng 5:30, Pháp sư Giác Tỉnh - Phương trượng thiền tự Ngọc Phật, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thành phố Thượng Hải, dẫn đầu toàn thể chư Tăng phổ Phật chúc Thánh lễ bái tại lầu Giác Quần (觉群楼), có khoảng 200 cư sĩ tham dự.

8:00, Pháp hội tụng kinh "Quan Âm Bồ-tát Phổ Môn phẩm" trọn ngày, gần 500 tín hữu tham dự. Đồng cầu nguyện quốc thái dân an, chư tai tiêu diệt, phước huệ song tăng, kiết tường như ý.

h2.jpg

h3.jpg
Pháp hội Phổ Phật chúc Thánh Bồ-tát Quan Âm

Trong các vị Bồ-tát được phụng thờ tại Trung Quốc, mọi người quen thuộc nhất, thân thiết nhất, có lẽ phải kể đến Bồ-tát Quan Thế Âm. Bồ-tát Quan Âm là một trong bốn vị đại Bồ-tát của Phật giáo (Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền và Địa Tạng), Ngài là hóa thân của đại từ, đại bi. Nếu chúng sinh gặp những việc khổ nạn khi xưng niệm danh hiệu Bồ-tát Quan Âm, thì sẽ được giải thoát (Quán kỳ âm thinh giai đắc giải thoát).

h4.jpg

Tụng "kinh Phổ Môn"

Bồ-tát Quan Âm vốn đã thành Phật, chỉ vì muốn đem đến sự an lạc cho chúng sanh, nên ngài dùng chiếc thuyền từ, tùy duyên ứng thế, dùng 32 ứng thân ở khắp mọi nơi để cứu độ chúng sinh, nếu ai có sở cầu đều được như ý nguyện. Ngài còn có mười bốn loại thần lực vô biên không sợ hãi bố thí cho chúng sinh, bốn loại đức dụng thù thắng diệu kỳ không thể nghĩ bàn, đầy đủ tất cả thần thông vô ngại, rộng tu nhiều phương tiện thiện xảo, luôn luôn thọ nhận sự tôn trọng cũng như cúng dường lễ kính của mọi người trong dân gian, từng có niềm tin tưởng sâu sắc trong dân gian như "hộ hộ Phật A Di Đà, nhà nhà Quán Thế Âm".

h6.jpg
h5.jpg

Lễ bái Bồ-tát Quan Âm

Bồ-tát Quán Thế Âm đại biểu cho lòng từ bi, đem niềm vui đến cho mọi người, thấy chúng sinh đau khổ, ngay lập tức đưa tay giúp đỡ, cho nên chúng ta tán thán Bồ-tát Quan Âm là "Thiên Thủ Thiên Nhãn" (ngàn tay ngàn mắt). Thiên thủ thiên nhãn chỉ là một ẩn dụ, hoàn toàn không thực sự có một ngàn tay và một nghìn mắt, đây là lời khen ngợi người thông minh tài ba, lỗi lạc, là "song thủ vạn năng". Phật giáo cho rằng những hoạt động Pháp hội được tổ chức trong lễ kỷ niệm Bồ-tát Quan Âm như: Tụng kinh, niệm Phật, trì chú, phóng sanh... đều rất thù thắng, đều có công đức lớn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày