Từ khóa: vía Phật A Di Đà
Tìm thấy 6 kết quả
Bảo tượng A Di Đà tại chùa Phật Tích, Bắc Ninh

Tín - Hạnh - Nguyện trong kinh A Di Đà

NSGN - Tín tương ưng với Định, niềm tin kiên cố không lay chuyển. Hạnh tương ưng với Giới, chỉ cho sự thực hành, hành trì, công phu tu tập. Và Nguyện tương ưng với Tuệ, trí tuệ sáng suốt soi đường dẫn lối để hành giả đi đúng con đường đến giải thoát.