Bộ lịch xuân tuyệt đẹp: "Bồ-tát hạnh"

Mời bạn đọc cùng ngắm lại những tác phẩm về chủ đề "Bồ-tát hạnh" với sự thể hiện rất riêng, lạ và nhiều cảm xúc...

Bộ lịch xuân tuyệt đẹp: "Bồ-tát hạnh" ảnh 1

Di Lặc Bồ tát nghênh xuân:
Bụng lớn từ bi, tâm hoan hỷ
Sáu trẻ nghịch đùa với vô vi
Long Hoa mở hội, dân hạnh phúc
Thái bình hòa ca khúc xuân thì

Bộ lịch xuân tuyệt đẹp: "Bồ-tát hạnh" ảnh 2

Cửu phẩm Liên hoa:
Chín phẩm sen sanh ngàn đồng tử
Tâm trong, nghiệp tịnh, niệm Di Đà
Sớm chiều vui tu cùng bạn lữ
Luân hồi lục đạo chẳng vào ra

Bộ lịch xuân tuyệt đẹp: "Bồ-tát hạnh" ảnh 3

Phổ Hiền Bồ tát hạnh nguyện:
An nhiên tĩnh tọa tâm thanh tịnh
Văn hay chữ tốt sách tấn tu
Đại hạnh từ nghiêm tròn thập nguyện
Vững chí bền tâm thoát ái hà

 Bộ lịch xuân tuyệt đẹp: "Bồ-tát hạnh" ảnh 4

Văn Thù Bồ tát:
Đảnh tụ hào quang như vầng nhật
Dụng gương trí huệ trảm vô minh
Đoan tọa thanh sư du thập xứ
Truyền thế Như Lai minh huấn từ


Bộ lịch xuân tuyệt đẹp: "Bồ-tát hạnh" ảnh 5

Lục cúng:
Hương, hoa, quả, nhạc, trà, đèn
Trang nghiêm dâng trước đài sen cúng dường
Ngưỡng mong chư Phật mười phương
Từ bi trụ thế mở đường độ sanh.

 Bộ lịch xuân tuyệt đẹp: "Bồ-tát hạnh" ảnh 6

Đại Kim Cang Diệu Khổng Tước Minh Vương Bồ Tát:
Khổng tước chim thiêng thân sắc vàng
Lưng cõng Phật Bà dạo thế gian
Chân đạp hà sa vô minh giới
Đưa người trở lại chốn Tây phang


 Bộ lịch xuân tuyệt đẹp: "Bồ-tát hạnh" ảnh 7

Vi Đà hộ pháp:
Vi Đà Thiên tướng mạo đường đường
Hào quang kim giáp phóng tam châu
Lưỡng thủ chắp trì Kim Cang kiếm
Tề ác phò chơn trấn đạo tràng


 Bộ lịch xuân tuyệt đẹp: "Bồ-tát hạnh" ảnh 8

Địa tạng Bồ tát độ Tam đồ:
Châu sáng tròn vành soi ngục tối
Trượng vàng dộng phá pháp tam tâm
Vạn loài ngạ quỷ nương từ bóng
Tây phương trực chỉ thoát luân hồi


 Bộ lịch xuân tuyệt đẹp: "Bồ-tát hạnh" ảnh 9

Đại Thế chí Bồ tát tiếp dẫn Tây phương:
Phổ từ thị hóa chúng sanh
Đại khai giác ngộ trở thành Phật vương
Liên đài tỏa ngát thiền hương
Tây phương Thế Chí dẫn đường vãng sanh


 Bộ lịch xuân tuyệt đẹp: "Bồ-tát hạnh" ảnh 10

Thiện ác nhân quả:
Thế gian vạn sự chẳng thường bền
Vì bởi nghiệp trần mãi xuống lên
Kiếp sống gieo nhơn sau hái quả
Tội đày, phước hưởng, tại mình ênh


 Bộ lịch xuân tuyệt đẹp: "Bồ-tát hạnh" ảnh 11

Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư:
Lìa bỏ cao sang cùng danh vọng
Gậy hài một chiếc tiến Đông đô
Mở nẻo thiền từ về Tây trúc
Sanh tử hai đường nhân duyên chọn
Hành giả hiểu rồi sách tấn tu


 Bộ lịch xuân tuyệt đẹp: "Bồ-tát hạnh" ảnh 12

Đồng tâm cầu nguyện hòa bình thế giới:
Đạo chơn thật là đạo cứu đời
Bất kể sắc hình từ khắp nơi
Đồng tâm liên hợp cùng cầu nguyện
Thế giới hòa bình, nạn kiếp vơi...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày