Bồ-tát Địa Tạng

Bồ-tát Địa Tạng

GN - Bồ-tát Địa Tạng có nhiều hóa thân, nhưng phổ biến nhất là hóa thân Thánh tăng Kim Kiều Giác, tu hành đắc đạo tại Cửu Hoa Sơn.

HỎI: Tôi thấy các vị Bồ-tát như Văn Thù, Quán Thế Âm… đều để tóc, mặc y phục giống như thế gian. Vì sao chỉ có ngài Bồ-tát Địa Tạng cạo tóc, mặc cà-sa?

(GIÁC QUANG, langtamtu@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Giác Quang thân mến!

Vấn đề tạo hình chư vị Đại Bồ-tát đều dựa vào những kinh điển đề cập đến công hạnh của các Ngài. Hình ảnh của các vị Đại Bồ-tát mà chúng ta được biết là những ứng hóa thân. Vì chúng sanh vô lượng nên các Ngài tùy duyên ứng hiện vô biên thân để cứu độ. 33 hóa thân của Bồ-tát Quán Thế Âm là một điển hình.

Ngoài ra, một số tạo hình của chư vị Bồ-tát được phỏng theo những hóa thân của các Ngài có thực trong cuộc đời (ở Trung Quốc) như hình ảnh Bồ-tát Địa Tạng dựa vào hóa thân làm Thánh tăng Kim Kiều Giác (thế kỷ thứ VIII), hình ảnh Bồ-tát Di Lặc dựa vào hóa thân làm Bố Đại hòa thượng (thế kỷ thứ X).

Tín ngưỡng Bồ-tát Địa Tạng (Ksitigarbha Bodhisattva) được khai sinh ở Ấn Độ, sau đó truyền sang Trung Hoa. Cũng như các vị Bồ-tát khác, cứ theo kinh Địa Tạng, Bồ-tát Địa Tạng có nhiều hóa thân, nhưng phổ biến nhất là dựa vào hóa thân của Ngài làm Thánh tăng Kim Kiều Giác, tu hành đắc đạo tại Thánh địa Cửu Hoa Sơn. Kết hợp với những hạnh nguyện khác, ngày nay chúng ta có nhiều tạo hình Bồ-tát Địa Tạng nhưng hầu hết đều dựa trên căn bản hình ảnh vị Thánh tăng cạo tóc, mặc cà-sa.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày