Từ khóa: chùa Bà Đá
Tìm thấy 3 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1130 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Bước thời gian

GN - Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, nhìn lại 40 năm, có nhiều thay đổi, đường vào thiền viện những cây lau trổ bông vào dịp tháng Mười không đổi khác.

Thông tin hàng ngày