Chùm ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Sakyadhita 13

GNO - Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới Sakyadhita vừa bế mạc tại chùa Kiều Đàm Di, Vaishali (Ấn Độ) đã thành công tốt đẹp giúp nữ giới thức tỉnh, khẳng định những giá trị nhân bản từ thực hành lời Phật dạy. Hội nghị thảo luận nhiều vấn đề thời đại của các diễn ra đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Nữ giới  Phật giáo Việt Nam tham dự trên 100 đại biểu.

Chùm ảnh do CTV Giác Ngộ ghi nhận tại Ấn Độ:

Nghi thức cung rước tôn tượng Di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề tôn trí tại Hội trường.JPG
Nghi thức cung rước tôn tượng Di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề tôn trí tại Hội trường

Đại diện Ni giới Phật giáo Việt Nam.JPG
Đại diện Ni giới Phật giáo Việt Nam

-_i di_n Ni gi_i Ph_t gißo TGy T_ng.JPG

Ni trưởng TN Tịnh Nguyện đọc diễn văn khai mạc.JPG
Ni trưởng TN Tịnh Nguyện đọc diễn văn chào mừng

1.jpg

16.jpg
Thảo luận nhóm

2.jpg

19.jpg

10.jpg
Thiền trà

Vpn ngh_ chao m_ng H_i ngh_.JPG
Văn nghệ chào mừng

17.jpg
Ni sư TN.Khiết Minh tặng quà

4.jpg
Ni sư TN.Như Minh đại diện Ni giới PG miền Trung tặng quà

5.jpg
Đại diện Ni giới Phật giáo miền Bắc tặng quà

3.jpg

6.jpg
Dấu ấn Phật giáo Việt Nam tại Ấn Độ

7.jpg

8.jpg
Đoàn Nữ giới Phật giáo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

9.jpg

DSC_0044.JPG
Sự kiện thu hút giới truyền thông Ấn Độ

Phßi =oan Ni gi_i Vi_t Nam th_c hi_n nghi th_c ph·ng t_ng kinh ch·.JPG
Phái đoàn Ni giới Việt Nam thực hiện nghi thức phúng tụng kinh chú

Bi_u di_n =i_u luGn v_ theo =_ h_nh Mandala c·ng d²_ng 21 n_ th_n Tara.JPG

Bi_u di_n =i_u luGn v_ theo =_ h_nh Mandala c·ng d²_ng 21n_ th_n Tara.JPG
Múa theo hình Mandala

Ni sư Tn. Khiết Minh thực nghiện nghi thức bái tạ Tổ Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề.JPG
Ni sư TN.Khiết Minh thực nghiện nghi thức bái tạ Tổ Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề

Ni trưởng Tịnh nguyện chụp hình cùng chư Ni Phật giáo Hàn Quốc.JPG
Ni trưởng Tịnh nguyện chụp hình cùng chư Ni Phật giáo Hàn Quốc

Ni trưởng Tịnh Nguyện cùng các vị lãnh đạo Ni giới  Phật giáo Việt Nam.JPG
Ni trưởng Tịnh Nguyện cùng các vị lãnh đạo Ni giới Phật giáo Việt Nam

Ban _m th_c ch·a Ki_u -am Di nh_n qua l²u ni_m c_a -i_u ph_i viOn H_i ngh_ v_ nh_ng ==ng g=p trong c(ng tßc _m th_c.JPG

-_i di_n Ni gi_i Han Qu_c bay t_ l_ng bi_t )n sGu s_c =_n Ni s² Tn. Khi_t Minh tr_ tr_ ch·a Ki_u -am Di - Vi_t Nam.JPG
Tặng quà lưu niệm

Quang c_nh h_i tr²_ng.JPG
Quang cảnh hội trường

Sc. Li_u Phßp, Sc. Nh² Nguy_t, Sc. ViOn Ng_n ban phiOn d_ch cho phßi =oan ni gi_i Vi_t Nam nh_n qua l²u ni_m c_a H_i ngh_.JPG
Sc.Liễu Pháp, Sc.Như Nguyệt, Sc.Viên Ngạn ban phiên dịch cho
phái đoàn Ni giới Việt Nam nhận quà lưu niệm của Hội nghị

Thanh niOn Ph_t t_ =_n t_ In=(nOxia v_i cßc ch_ =_ tham gia H_i ngh_.JPG
Thanh niên Phật tử đến từ Indonesia với các chủ đề tham gia Hội nghị

Trao =_i kinh nghi_m ²u khuy_t qua H_i th_o.JPG
Trao đổi kinh nghiệm ưu khuyết qua hội thảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Tuệ Đăng

Bình an giữa tâm bão

GNO - Một khi có những sự hiểu biết đúng đắn và pháp tu - điều trị thích hợp, chúng ta không sợ hãi sự xâm nhập của bất kỳ loại virus hay ác ma nào!

Thông tin hàng ngày