Nguyện cầu hóa giải tai nàn

ANHNAQT (6).JPG

GN - Nhất nhất kính lễ mười phương

Tâm thành bái thỉnh Phật thương cứu nàn
Cầu nhân sinh được bình an
Nguyện bá tánh thoát cưu mang khổ sầu
Nam thiên Bồ-tát nhiệm mầu
Mô phạm thượng đỉnh nhịp cầu độ sinh
Đại hồng ân đức tâm linh    
Từ hòa phổ độ y-minh giải triền
Đại ly đại xả não phiền
Bi mẫn nhiếp hóa bệnh duyên vô thường
Thiên ngàn phương pháp hoằng dương
Thủ chứng ban rưới cát tường ngày đêm
Thiên ngàn chư phạm đại thiên
Nhãn tuệ nhìn khắp oan khiên đông đoài
Cứu người dịch bệnh lăn xoay
Khổ Vũ Hán, khổ trong ngoài Trung Hoa
Cứu Hồ Bắc - Cô-rô-na
Nạn Iran - Hàn - Ý - Pháp - Anh... Hoa Kỳ...
Bồ thiêng giải nghiệp thiên di
Tát đề tát đỏa ấn trì Dược vương
Quán soi tục đế hạ phương
Thế  sự oằn nặng con đường lây lan
Âm thầm cứu khổ cứu nàn
Rưới vi diệu pháp tịnh an Ta-bà
Nước thánh tự lòng thăng hoa
Cam tâm soi quán hằng hà bệnh duyên
Lồ lộ sâu lắng sơn xuyên
Phổ hóa căn tánh cái triền phủi buông
Độ tận sân hận ghét thương
Bá thiên bỉ thử vấn vương buộc ràng
Tánh phàm tự giải, tự răn
Nhân bản căn lực thường hằng hồi tâm
Sinh linh quy hướng thậm thâm
Thế  thế chơn lạc hương trầm hóa thân
Giới pháp nhuần rạng báo thân
Ta là tự tánh chân nhân ứng thời
Bà sa bà đế... à... ơi!
Sớm khuya chiều tối... thức đời phù du
Vượt ngàn chướng lụy phiền ưu
Thoát chứng mới, thoát ao tù đảo điên
Khổ khó thở... khổ tử huyền
Nạn cấp tính, nạn lây truyền Á... Âu!
Covid ơi! Sóng thương đau...
Mười mươi bừng tỉnh cần cầu thiện tâm
Chín phương tám hướng truy tầm
Tiêu trừ dịch bệnh, quán trừng ngừa ngăn
Tan xua ám muội tràn lan
Nghiệp duyên mê hoặc uống ăn thân tình
Chướng tật ẩn náu vô minh
Bình tâm thọ nhận tương sinh ly sầu!
An thân tự giác cách giao
Tịnh lạc chơn ngã dạt dào phạm âm     

Nam thiền tỉnh thức tích trầm
Mô phạm minh sát tuệ... ngầm lòng ta
Bổn căn vô lượng ma-ha
Sư thầy quán chiếu ba-la tri thời
Thích dòng huyết thống thương đời
Ca văn tịnh đức hộ người thiền quang
Mâu Ni tỏa diệu sen vàng
Phật tâm Phật tánh Kim cang Bồ-đề!


Nam-mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Thiên Thủ Thiên Nhãn
Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh


TP.Hồ Chí Minh, ngày 19-2 Canh Tý 2020
Trần Quê Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày