Ninh Thuận: Đại giới đàn Đức Tạng truyền thọ giới pháp

GNO - Tối  9-9, tại giới trường Sùng Ân (TP.Phan Rang-Tháp Chàm), Ban Điều hành giới trường và Ban Quản giới tử đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường để tấn đàn truyền Tỳ-kheo giới.

ty kheo (4).JPG


Chư tôn đức giới sư đảnh lễ Tam bảo

Hội đồng Thập sư cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng làm Đường đầu đắc giới; HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Đồng Tâm TT.Thích Lệ Trang làm Giáo-thọ A-xà-lê; HT.Thích Toàn Đức, HT.Thích Minh Thông (Khánh Hòa), HT.Thích Như Thanh, HT.Thích Thiện Tâm, TT.Thích Đông Hoằng, TT.Thích Hạnh Thể, TT.Thích Thông Huệ làm tôn chứng Tăng-già.

Sau lời tác bạch cung thỉnh của đại diện giới tử, chư tôn đức giới sư quang lâm giới trường,  hai bên giới tử chí thành đảnh lễ nghinh đón. Sau khi đảnh lễ lịch đại Tổ sư, đảnh lễ Tam bảo, chư giới sư được cung thỉnh quang lâm an tọa nơi đàn truyền giới.

Chư tôn đức dẫn thỉnh đã hướng dẫn giới tử thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê. Sau đó, TT.Thích Lệ Trang, Giáo thọ A-xà-lê đã hướng dẫn giới tử thỉnh tôn chứng Tăng-già.

Sau khi tác lễ thỉnh sư xong, giới tử lui ra khỏi giới trường. Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa, Thượng tọa Giáo thọ đã ra trước Đại Tăng để tác pháp xin cho các giới tử được thọ giới.

Đại Tăng chấp thuận cho Thượng tọa giáo thọ hỏi các già nạn đối với giới tử. Sau khi đã hỏi các già-nạn, giới tử thanh tịnh, Đại Tăng chấp thuận để đem các giới tử đến thọ giới.

Sau khi Hòa thượng Yết-ma bạch tứ Yết-ma rồi, vô tác giới thể của giới tử được tác thành. Kế đến, Hòa thượng Đường đầu đã khuyến tấn và trao giới tướng Tỳ-kheo 250 giới. Từ đây, các tân Tỳ-kheo đã đầy đủ giới tướng và giới tánh - chính thức dự vào hàng ngũ chúng trung tôn, là đống lương của Phật pháp, là bậc ứng cúng ở nhơn gian.

Các giới tử lần lượt được Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê trao truyền Tam y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước - là những pháp khí không rời của Tỳ-kheo đệ tử Phật. Các giới tử đã chí thành phát nguyện phụng trì.

ty kheo (14).JPG
Mỗi đàn ba vị được tác pháp Yết-ma thành tựu giới thể

ty kheo (16).JPG
Xả mạn y Sa-di để thọ tam y Tỳ-kheo

ty kheo (17).JPG

ty kheo (18).JPG

ty kheo (19).JPG
Hòa thượng Yết-ma trao Tam y và giới tử nguyện thọ trì

Sau khi đã tác thành tánh và tướng Tỳ-kheo, Hòa thượng Đường đầu đã giáo giới các tân Tỳ-kheo. Hòa thượng nói “các vị cần phải học đủ các giới đã thọ, nên phương tiện để biết chỉ và trì thì mới sanh ra công đức. Bên cạnh đó, các vị cần phải biết ứng dụng vào đời sống hiện đại, để không thấy Giới luật trở nên lạc hậu không phù hợp với xã hội hiện nay”.

Tất cả giới tử chí thành đảnh lễ và nguyện vâng giữ phụng hành.

ty kheo (20).JPG
Bình bát, tọa cụ là vật bất ly thân của người tu sĩ

ty kheo (26).JPG
Cung thỉnh chư tôn giới sư hồi quy phương trượng

* Trước đó vào lúc 14 giờ chiều, tại giới trường cũng diễn ra lễ tấn đàn truyền trao giới Sa-di cho 117 giới tử phát tâm thọ giới. Hội đồng thập sư  do HT.Thích Thiện Pháp  làm Đường đầu đắc giới; HT.Thích Thanh Hùng  làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Minh Thông (Nha Trang) làm Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức tôn chứng, chư tôn đức dẫn thỉnh, giám đàn.

Sau khi tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới Sa-di cho Đại Tăng nghe. Sau khi đại Tăng tác thành giới thể, Hòa thượng Yết-ma đã trao mạn y và đãy lọc nước cho giới tử.

Hòa thượng Giáo thọ đã hướng dẫn tân Sa-di hướng về phương Bắc để lạy tứ ân (ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia xã hội và ân chúng sanh vạn loại).

Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới Sa-di đến giới tử cũng như khuyên tấn giới tử giữ gìn giới pháp đã nhận. Đây là thềm bậc để tiến lên địa vị Tỳ-kheo, dự vào hàng chúng trung tôn sau này.

Sau lễ hoàn mãn, giới tử đã đảnh lễ tri ân chư tôn đức Giới sư cũng như lắng nghe những lời chỉ dạy và sách tấn của chư vị Giới sư để tinh tấn trên con đường học Phật.

sa di (1).JPG
Chư giới sư đảnh lễ Phật

sa di (2).JPG
Tam sư đàn Sa-di

sa di (7).JPG
Hòa thượng Yết-ma trao man y đến các tân Sa-di phát nguyện lãnh thọ

sa di (5).JPG
Thập giới viên mãn

>> Xem thêm: Ninh Thuận: Chính thức khai mạc Đại giới đàn Đức Tạng ||

Tin ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày