Từ khóa: Tôn tượng
Tìm thấy 28 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1173 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

GNO - Nói đến Quán Thế Âm Bồ-tát là nói đến vị Thí Vô úy giả - người hiến tặng sự không sợ hãi, vị Bồ-tát có đại nguyện cứu nạn cho chúng sinh, người lắng nghe nỗi khổ của muôn loài.