54 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long

GNO - Ngày 30-12, BTS Phật giáo tỉnh tổ chức truyền trao giới phẩm cho các giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn chùa Thánh Long năm 2018.

IMG_2316.JPG


Chư tôn đức lễ Phật cầu gia bị

Đại giới đàn diễn ra trong ba ngày, 28 tới 30-12 (22 – 24-11-Mậu Tuất) với các nội dung theo quy củ thiền môn miền Bắc, các giới tử phải trải qua các giai đoạn hành sám, nghe giáo giới, hướng dẫn nghi thức đăng đàn và chính thức thọ giới.

Sáng 30-12, tất cả các vị nghiệp sư của giới tử đã ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tất cả các giới tử cầu thụ Sa-di, Sa-di-ni, Tỳ-khiêu, Tỳ-khiêu-ni đã làm lễ Hội đồng Giới sư. Sau khi các nghi thức lễ thỉnh cầu đã xong, y theo luật, Hội đồng Giới sư Ni đã làm lễ Hội đồng Giới sư Tăng để bắt đầu cho việc truyền trao giới pháp cho giới tử Ni.

Chư tôn đức Tăng Ni hai Hội đồng Giới sư cùng quý tôn đức nghiệp sư Tăng, nghiệp sư Ni và các giới tử đã quang lâm chính điện lễ Phật cầu gia bị. Sau đó là các nghi thức chuẩn bị cho giới đàn được trang nghiêm,

Ban tổ chức cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Giới sư Tăng, nhất tâm cung thỉnh HT.Thích Thanh Dục làm Đường đầu Hòa thượng; TT.Thích Thanh Hòa ngôi vị Yết-ma A-xà-lê; TT.Thích Thanh Định ngôi vị Giáo thụ A-xà-lê cùng chư Tôn chứng Tăng-già.

IMG_2364.JPG


Hội đồng Thập sư Tăng tấn đàn truyền giới

Hội đồng Giới sư Ni, Ban tổ chức đã cung thỉnh NT.Thích Đàm Lưu làm Đường đầu Hòa thượng; NS.Thích Đàm Thoa (TP.Thái Bình) ngôi vị Yết-ma A-xà-lê; NS.Thích Đàm Tuất (Đông Hưng) ngôi vị Giáo thụ A-xà-lê cùng vị làm Tôn chứng Tăng-già.

IMG_2388.JPG


Hội đồng Thập sư Ni truyền giới

Sau khi tác pháp Yết-ma kết giới trường, các giới tử Tỳ-khiêu, Sa-di đã được quý thầy điển lễ hướng dẫn phép thỉnh Giới sư, tôn chứng Tăng-già và được Hòa thượng Đường đầu khai đạo. Tăng Yết-ma vấn hòa cho các giới tử lần lượt được thụ giới, Thượng tọa Giáo thụ hỏi các già-nạn và khinh-già để kiểm tra tư cách và được Thượng tọa Yết-ma A-xà-lê tác pháp Yết-ma.

Sau một lần hỏi và ba lần lấy biểu quyết, vô tác giới thể đã thành tựu cho một giới tử đắc giới Tỳ-khiêu như pháp. Hòa thượng đàn đầu đã trao giới tướng, Thượng tọa Yết-ma đã trao ba y cho giới tử đắc giới Tỳ-khiêu lãnh thụ.

4 đàn giới như pháp, 12 tân Tỳ-khiêu đã lễ tạ Hội đồng Giới sư. Buổi chiều cùng ngày, hai Hội đồng Giới sư đã tấn đàn truyền giới cho 8 giới tử Sa-di, 22 giới tử Thức-xoa-ma-na và làm Chính pháp Yết-ma cho 12 vị Thức-xoa-ma-na cầu giới Tỳ-khiêu-ni.

IMG_2407.JPG
IMG_2589.JPG


Thọ nhận y bát

Dịp này HT.Thích Thanh Dục đã khuyến tấn các nghiệp sư, đặc biệt là các giới tử mới thụ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, các hành giả phải luôn tu hành trì lễ, y pháp, y luật chuyên cần học hỏi giới pháp của Đức Phật, biết dụng công hành đạo, tinh tiến tu học trau dồi Giới - Định - Tuệ… lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam bảo xứng đáng làm Thầy, vì các vị chính là sứ giả của Như Lai được thọ nhận và đem Chính pháp của Ngài hoằng hóa khắp muôn nơi, làm cho Phật giáo được trường tồn chúng sinh an lạc.

Giới đàn chùa Thánh Long đã hoàn mãn và thành tựu trong không khí tràn đầy đạo vị. Các nghi thức truyền giới diễn ra như pháp theo quy củ giới đàn miền Bắc: Giới sư thanh tịnh, giới trường trang nghiêm, giới tử cần cầu giới pháp, đắc giới thể đúng pháp đúng Luật.

IMG_2491.JPG


Giới tử Ni

IMG_2552.JPG
Cầu giáo giới Đại Tăng

IMG_2562.JPG
Đảnh lễ tạ ơn

IMG_2468.JPG
Chụp hình lưu niệm

Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1173 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhập Không môn vào thế giới Phật

GNO - Tu thiền, ngộ được thiền và tu đến mức nhập Không môn là vào cửa Không, thiền sư sẽ thấy mình tan biến vào hư không, tất cả là hư không, lúc đó không còn có ngã, nhơn và thọ giả, nói cách khác, không còn gì, gọi là Niết-bàn được giải thoát.

Thông tin hàng ngày