Giới tử Tỳ-kheo-ni cầu Chánh pháp với Đại Tăng

GNO - Chiều 9-5, sau khi truyền Bổn pháp Tỳ-kheo-ni cho các giới tử Thức-xoa-ma-na cầu thọ giới Tỳ-kheo-ni, Hội đồng Thập sư Ni và Ban Dẫn thỉnh đã hướng dẫn 174 giới tử sang Việt Nam Quốc Tự cầu Chánh pháp.

ANHBA (8).JPG
Chư tôn đức Hội đồng Thập sư Ni hướng dẫn giới từ Tỳ-kheo-ni tại cổng Việt Nam Quốc Tự

Tại tam quan Việt Nam Quốc Tự, NT.Thích nữ Nhật Khương, Dẫn thỉnh đàn Tỳ-kheo-ni đã thay mặt Hội đồng Thập sư Ni tác bạch 3 lần xin được phép cho giới tử được vào cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng.

TT.Thích Lệ Trang thay mặt Ban Dẫn thỉnh đã như pháp chấp thuận và hướng dẫn chư tôn túc Ni đến giới trường Việt Nam Quốc Tự cầu xin Chánh pháp.

Trước Hội đồng Thập sư Tăng, NT.Thích nữ Hải Thành, Giáo thọ A-xà-lê đàn Tỳ-kheo-ni đã thay vì Hội đồng Thập sư Ni tác bạch cầu thọ Chánh pháp cho các giới tử. Hội đồng Thập sư Tăng đã tùy thuận hứa khả.

Giữa hai bộ Tăng Ni Giới sư, các giới tử Thức-xoa-ma-na lần lượt được tấn đàn cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng nhị bộ qua nghi thức Bạch tứ Yết-ma.

Sau khi Yết-ma, Hội đồng Thập sư nhị bộ truyền các điều giới trong 348 giới Tỳ-kheo-ni, 8 điều kính giữ (Bát kỉnh pháp) và 4 pháp nương tựa (Tứ y) suốt đời của một Tỳ-kheo-ni. Các Tân Tỳ-kheo-ni còn được Giới sư hướng dẫn thọ 3 y, bình bát, tọa cụ và dụng cụ lọc nước.

Sau đây là những hình ảnh do nhóm PV Giác Ngộ thưc hiện:
ANHBA (4).JPG
ANHBA (5).JPG
ANHBA (6).JPG
ANHBA (7).JPG
ANHBA (9).JPG
ANHBA (10).JPG
ANHBA (11).JPG
ANHBA (16).JPG
ANHBA (17).JPG
ANHBA (12).JPG
ANHBA (18).JPG
ANHBA (12).JPG
ANHBA (20).JPG
ANHBA (19).JPG
ANHBA (13).JPG
ANHBA (14).JPG
ANHBA (15).JPG
ANHBA (24).JPG
ANHBA (21).JPG
ANHBA (30).JPG
ANHBA (27).JPG
ANHBA (26).JPG
ANHBA (22).JPG
ANHBA (1).JPG
ANHBA (31).JPG
ANHBA (25).JPG

NT.Thích nữ Hải Thành, Giáo thọ A-xà-lê đàn Tỳ-kheo-ni

ANHBA (28).JPG
ANHBA (32).JPG
ANHBA (34).JPG
ANHBA (35).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày