Giới tử Tỳ-kheo-ni học thanh quy, sám hối

GNO - Chiều qua, 28-11 (nhằm ngày 17-10-Ất Mùi), tại giới trường Từ Nghiêm, quận 10, 222 giới tử Tỳ-kheo-ni được Ban Quản giới tử giới trường sinh hoạt thanh quy, 18 giờ giới tử tụng sám hối.

 
H (2).JPG

Ban Quản giới tử tuyên thanh quy

 Tại giới trường Từ Nghiêm, NS.Thích Chơn Minh, Phó ban Quản giới tử giới trường Ni đã sinh hoạt thanh quy giới trường đến giới tử - những người phát tâm cầu thọ giới pháp. Qua đó, nhắc nhở giới tử giới pháp là tối quan trọng, cần giữ gìn và tôn trọng.

Điều giới tử nên làm trước tiên là tuân thủ thanh quy phép tắc giới đàn, thúc liễm thân tâm, trau dồi phẩm hạnh, tạo đại nhân duyên để đăng đàn cầu thọ giới pháp. Ban Quản giới tử đã nêu 16 điều thanh quy giới đàn, nguyện đại chúng liễu tri hành trì nghiêm mật.

Sau phần tuyên thanh quy giới trường, các giới tử đăng ký với Ban Quản giới tử phát tâm tình nguyện tụng thuộc 3 hoặc 4 quyển Luật Trường Hàng (Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi, Cảnh sách).

H (3).JPG

Giới tử trang nghiêm lắng nghe thanh quy giới trường

H (5).JPG
Ban Quản giới tử tuyên thanh quy giới trường

H (4).JPG
Giới pháp là tối quan trọng, cần giữ gìn và tôn trọng

H (8).JPG
Giới tử đăng ký tụng 3 quyển Luật Trường Hàng

H (7).JPG
Giới tử đăng ký với Ban Quản giới tử

H (6).JPG
222 giới tử Tỳ-kheo-ni tại giới trường Từ Nghiêm

Vào lúc 18 giờ tại giới trường Từ Nghiêm, 222 giới tử Tỳ-kheo-ni trang nghiêm tụng khóa lễ sám hối đầu tiên sau khi nhập giới trường.

ANH D (2).JPG


NT.Thích Như Xuân tụng sám hối cùng giới tử

ANH D (3).JPG
Thành  kính đảnh lễ Tam bảo

ANH D (4).JPG
Tụng niệm sám hối, thanh lọc thân tâm

ANH D (1).JPG
Giới tử Tỳ-kheo-ni tụng sám hối tại giới trường Từ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày