Từ khóa: oai nghi
Tìm thấy 1 kết quả
Giới luật là mạng mạch của Phật pháp

Chất liệu tâm linh trong Tỳ-ni và Oai nghi

GN - Tỳ-ni nhật dụng là một trong bốn bộ luật Trường hàng mà bất kỳ Tăng Ni nào thuộc truyền thống Phật giáo Bắc tông cũng biết và thuộc lòng, bởi vì đó là điều bắt buộc khi thọ giới từ Sa-di cho đến Tỳ-kheo.

Thông tin hàng ngày