Tấn đàn Tỳ-kheo, chư Ni cầu Chánh pháp

GNO - Sáng nay, 10-10, tại giới trường thiền viện Trúc Lâm Trí Đức (H.Long Thành), Ban Điều hành giới đàn và Ban Quản giới tử đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường để tấn đàn truyền Tỳ-kheo giới.

1 a gioidan01.JPG


Chư giới tử Tỳ-kheo phát lồ trước giới sư

Hội đồng Thập sư cung thỉnh HT.Thích Nhật Quang làm Hòa thượng Đường đầu truyền giới; HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Quang, TT.Thích Lệ Trang làm Giáo thọ A-xà-lê; HT.Thích Hải Mẫn, HT.Thích Thiện Cảnh, HT.Thích Thiện Đạo, HT.Thích Trí Chơn, TT.Thích Giác Văn, TT.Thích Thông Phương, TT.Thích Huệ Quang làm tôn chứng Tăng-già.

Sau lời tác bạch cung thỉnh của đại diện giới tử, chư tôn đức giới sư quang lâm giới trường, hai bên lối cung nghinh đoàn vệ trượng trang nghiêm, giới tử chí thành đảnh lễ nghinh đón.

1 a gioidan32.jpg
1 a gioidan05.jpg


Tam sư đàn Tỳ-kheo

Sau khi đảnh lễ lịch đại Tổ sư, đảnh lễ Tam bảo, chư giới sư được cung thỉnh quang lâm an tọa nơi đàn truyền giới.

Chư tôn đức dẫn thỉnh đã hướng dẫn giới tử thỉnh Hòa thượng Đường đầu, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê. Sau đó, HT.Thích Giác Quang, Giáo thọ A-xà-lê đã hướng dẫn giới tử thỉnh tôn chứng Tăng-già.

Sau khi tác lễ thỉnh sư xong, giới tử lui ra khỏi giới trường. Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa, Thượng tọa Giáo thọ đã ra trước Đại Tăng để tác pháp xin cho các giới tử được thọ giới.

Đại Tăng chấp thuận cho Hòa thượng giáo thọ hỏi các già-nạn với giới tử. Sau khi đã hỏi các già-nạn, giới tử thanh tịnh, Đại Tăng chấp thuận để đem các giới tử đến thọ giới.

Hòa thượng Yết-ma-A-xà-lê đã bạch tứ Yết-ma rồi, vô tác giới thể của giới tử được tác thành.

1 a gioidan09.jpg


Hòa thượng Yết-ma trao tam y, giới tử phát nguyện thọ trì

1 a gioidan03.jpg


Ba giới tử được Đại Tăng bạch tứ Yết-ma tác thành giới thể

1 a gioidan35.jpg
Hòa thượng Giáo thọ A-xà-lê vấn các già-nạn

1 a gioidan31.jpg

Kế đến, Hòa thượng Đường đầu đã khuyến tấn và trao giới tướng Tỳ-kheo (250 giới). Từ đây, các giới tử thành tân Tỳ-kheo, đã đầy đủ giới tướng và giới tánh - chính thức dự vào hàng ngũ chúng Trung tôn, là đống lương của Phật pháp, là bậc ứng cúng ở nhơn gian.

Các giới tử lần lượt được Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê trao truyền tam y, bát, tọa cụ và đãy lọc nước - là những pháp khí không rời của Tỳ-kheo đệ tử Phật. Các giới tử đã phát nguyện lãnh thọ và phụng trì.

1 a gioidan02.jpg
1 a gioidan08.jpg
1 a gioidan13.jpg


Giới tử được trao truyền y, bát, tọa cụ và đãy lọc nước
 - những vật bất ly thân của người Tỳ-kheo đệ tử Phật

Khi các giới tử đã được tác thành tánh và tướng Tỳ-kheo, Hòa thượng Đường đầu đã giáo giới các tân Tỳ-kheo. Hòa thượng nói: “Các vị cần phải học đủ các giới đã thọ, nên phương tiện để biết chỉ và trì thì mới sanh ra công đức. Bên cạnh đó, các vị cần phải biết ứng dụng vào đời sống hiện đại, để không thấy Giới luật trở nên lạc hậu không phù hợp với xã hội hiện nay”. 

Tất cả giới tử chí thành đảnh lễ và nguyện vâng giữ phụng hành.

1 a gioidan34.jpg


Giới tử đảnh lễ tri ân giới sư đã trao truyền giới pháp

16 giờ cùng ngày, sau lời tác bạch xin được vào của NS.Thích nữ Như Dung, điển lễ của giới đàn Ni, ĐĐ.Thích Đạo Dũng đã hướng dẫn chư Ni vào đảnh lễ Tam bảo, bái Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp cho giới tử Ni.

1 a gioidan17.jpg


Giới sư Ni hướng dẫn các giới tử Ni qua đại Tăng cầu Chánh pháp

1 a gioidan20.jpg
Ni trưởng Giáo thọ Ni đã tác bạch xin giới trước Đại Tăng

1 a gioidan25.jpg
1 a gioidan24.jpg


Đại Tăng chấn tích quang lâm truyền giới cho chư giới tử Ni

NT.Thích nữ Như Đức, Giáo thọ A-xà-lê Ni đã tác bạch cùng Đại Tăng, những Thức-xoa-ma-ni này đã được làm Bổn pháp Yết-ma, nay đem đến trong Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp.

HT.Thích Minh Thông đã thay Đại Tăng chấp nhận lời thỉnh cầu của giới sư Ni và quang lâm giới trường để trao truyền giới pháp cho các giới tử Ni.

Sau khi quang lâm giới đài đảnh lễ Tam bảo và an tọa trên đàn truyền giới, Giáo thọ A-xà-lê đã hướng dẫn giới tử Ni cầu thỉnh Yết-ma và tôn chứng Tăng cũng như thỉnh nguyện mong được tiếp nhận Chánh pháp từ Đại Tăng.

Sau khi vấn hòa xong, các giới tử Ni vân tập trước Đại Tăng và được Hòa thượng Yết-ma hỏi các già-nạn, sau đó Hòa thượng đã hỏi bên Ni để xác nhận rằng các giới tử Thức-xoa-ma-na-ni này thật sự thanh tịnh.

Tiếp đến thầy Giáo thọ Tăng đã sách tấn, nhắc nhở Ni chúng phải tinh tấn tu học vì thân người khó được mà nay đã được, giới pháp khó gặp mà nay đã gặp, vậy sau khi nhận giới pháp xong phải vâng giữ và trân trọng đừng có buông lung.

Thứ tự 3 vị giới tử Ni được gọi vào để bạch tứ Yết-ma giữa hai bộ Tăng-Ni mà tác thành giới thể cho các giới tử.

Tiếp theo, thầy Giáo thọ Tăng đã trao 8 pháp Ba-la-di và còn các pháp khác trong 348 học giới phải thân cận các bậc trưởng thượng Ni để học cho đủ - thầy Giáo thọ nhắc nhở.

1 a gioidan22.jpg
Giới tử Ni phủ phục chí thành cầu giới pháp

1 a gioidan26.jpg
Ni trưởng Giáo thị Ni hướng dẫn giới tử thỉnh Yết-ma và Tôn chứng Tăng-già

Hòa thượng Yết-ma đã trao Bát kỉnh pháp (là tám điều phải tôn trọng, cung kính suốt đời không được trái phạm). Sau khi giới tử đã thành bản thể Tỳ-kheo-ni, chư tôn đức đã hướng dẫn các giới tử xả man y và tiếp nhận tam y, bát, tọa cụ và đãy lọc nước.

Sau khi đã được viên thành giới thể, chư tôn đức Ni hướng dẫn giới tử đảnh lễ tri ân Đại Tăng đã thương tưởng mà trao truyền Chánh pháp của Đức Như Lai và nguyện trọn đời vâng giữ, thực hành.

1 a gioidan27.jpg
Ba vị Ni cũng được đại Tăng tác pháp bạch tứ Yết-ma tác thành giới thể

1 a gioidan29.jpg
Chư giới tử Ni đã giới thể châu viên

Trước đó, các giới tử Tỳ-kheo đã được hướng dẫn phát lồ trước sự chứng minh của chư tôn đức giới sư như lời sách tấn của TT.Thích Lệ Trang, Giáo thọ A-xà-lê: “Muốn  nhận vị cam lồ, cần phải súc bình cho thật sạch; muốn lãnh thọ giới pháp, thân và tâm cần phải thanh tịnh”.

* Xem thêm: Đại giới đàn Pháp Loa khai đạo giới tử & truyền giới Sa-di ||

Tin, ảnh: Q.Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cơn bão Noru với sức công phá mạnh, được đánh giá là cơn bão lịch sử trong vòng 20 năm trở lại đây

Ghi nhận tại Quảng Nam sau bão cơn bão lịch sử Noru

GNO - Cơn bão Noru đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Thừa Thiên Huế rạng sáng 28-9 với sức gió mạnh nhất của bão duy trì cấp 10-11, giật cấp 13 trên đất liền đã gây ra một số thiệt hại nhất định.

Thông tin hàng ngày