Nụ hàm tiếu

Nụ hàm tiếu

GN Xuân - Lời vô ngôn là thứ “biệt lập văn tự” mà Đức Thế Tôn đã trao truyền cho Tôn giả Ma-ha Ca-diếp.
Xuân Từ Bi Hỷ Xả

Xuân Từ Bi Hỷ Xả

GN Xuân - Ngài Di Lặc ra đời vào đúng dịp xuân về. Phải chăng Ngài muốn nhắc nhở chúng ta không nên vướng bận...

Thông tin hàng ngày