Từ khóa: Bồ Đề Đạo Tràng
Tìm thấy 3 kết quả
Thái tử Sĩ Đạt Ta tu khổ hạnh cùng 5 anh em Kiều Trần Như

Tâm giao Thầy trò

GN - Trước khi Phật đến cây bồ-đề thiền định và sau khi Phật thành đạo, Ngài đi thuyết pháp giáo hóa thì cũng là Ngài, không phải là ai khác.