Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI

GNO giới thiệu chùm ảnh về Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2012-2017) đã long trọng khai mạc tại Nhà Văn hóa tỉnh Thanh Hóa vào sáng 30-7-2012.
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 1
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 2
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 3
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 4
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 5
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 6
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 7
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 8
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 9
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 10
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 11
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 12
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 13
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 14
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 15
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 16
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 17
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 18
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 19
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 20
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 21
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 22
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 23
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 24
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 25
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 26
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 27
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 28
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 29
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 30
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 31
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 32
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 33
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 34
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 35
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 36
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 37
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 38
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 39
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 40
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 41
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 42
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 43
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 44
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 45
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 46
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 47
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 48
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 49
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 50
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 51
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 52
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 53
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 54
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 55
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 56
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 57
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 58
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 59
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 60
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 61
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 62
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 63
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 64
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 65
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 66
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 67
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 68
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 69
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 70
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 71
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 72
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 73
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 74
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 75
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 76
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 77
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 78
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 79
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 80
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 81
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 82
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 83
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 84
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 85
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 86
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 87
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 88
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 89
Chùm ảnh: Đại hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI ảnh 90

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày