Cúng linh

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

HỎI: Mẹ tôi mới mất được hơn hai tuần. Gia đình tôi đã thực hiện tang lễ cho mẹ theo nghi thức hướng dẫn hộ niệm lúc lâm chung. Khi mẹ mới mất, sau thời gian hơn tám giờ niệm Phật của đạo tràng, tôi kiểm tra thấy hơi ấm từ ngực trở lên, mọi người nói như vậy là tốt, nếu không được vãng sinh thì chí ít cũng sinh về cõi lành, tránh được ba đường ác. Hiện nay vào các ngày tuần thất của mẹ, tôi chỉ làm cỗ chay kết hợp với phóng sanh, cúng chùa tạo phước đồng thời hàng ngày vẫn tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng công đức cho mẹ. Tôi đang quan tâm đến việc nếu mẹ tôi như mọi người nói “được sinh vào cõi lành” rồi thì như vậy đã tái sinh chưa? Nếu tái sinh rồi thì khi gia đình cúng giỗ thì mẹ có dùng không?

(ĐINH VĂN HÙNG,
hndinhhung@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Đinh Văn Hùng thân mến!

Sau thời gian hơn tám giờ hộ niệm, người ta kiểm tra hơi ấm để đoán định khuynh hướng tái sanh của người mất, việc này chỉ có tính tương đối mà thôi. Bởi không ai có thể biết việc một người sau khi mất tái sanh vào đâu, trừ tuệ giác của Thế Tôn và các bậc Thánh A-la-hán.

Tái sanh là sau khi chết tùy theo nghiệp của mình mà sanh vào một cảnh giới nào đó trong Tam giới, Lục đạo (trời, người, a-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục). Một người khi mất đi, thần thức của họ (thân trung ấm) hầu hết trải qua giai đoạn trung gian thường là khoảng 49 ngày để tìm cảnh giới tái sanh.

Việc một số người trong Ban hộ niệm nói “được sinh vào cõi lành” chỉ là dự đoán xu hướng tái sanh vào cõi trời hoặc người, hoàn toàn không mang ý nghĩa ngay lúc đó thần thức đã tái sanh vào cõi lành.

Vì thế, khi chưa tái sanh (còn ở dạng thân trung ấm) thì hàng ngày thân nhân dâng cúng cơm nước thần thức đều ăn uống được (dưới dạng hưởng mùi vị). Khi đã tái sanh rồi, chỉ có người nào tái sanh vào loài quỷ thần mới thọ dụng các thực phẩm  do loài người dâng cúng mà thôi.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày