Từ khóa: Tứ niệm xứ
Tìm thấy 4 kết quả
Ảnh minh họa

Từ những trang kinh: Con đường vườn hoa

GN - Con đường thiện xứ là tu tập tám chi phần thánh đạo. Như vậy, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là pháp hành căn bản của Phật giáo.

Thực hành đúng đắn Minh sát Tứ niệm xứ

GN - Nhiệm vụ của mỗi hành giả là không chỉ thực hành đúng đắn theo Chánh pháp do Đức Phật đã chỉ dạy, mà còn phải thực hành kiên nhẫn mọi lúc mọi nơi để có cái thấy và biết...