Bài pháp không lời

GN - Trong mắt nhìn của thế gian, người xuất gia luôn là biểu tượng cho đạo đức và giải thoát.

Hoàn thiện nhân cách

GN - Nhân cách là một quá trình giáo dục, học tập không ngừng nghỉ, chỉ cần tự mãn thì sẽ rơi vào sự mất nhân cách

Thông tin hàng ngày