Từ khóa: đón đọc giác ngộ
Tìm thấy 8 kết quả
Báo Giác Ngộ số 1099 ra ngày 30-4-2021

Giác Ngộ số 1099: "Nghe Phật trong thiền định"

GNO - Đức Phật vào thiền không nói ngôn ngữ, nhưng Ngài nói bằng tâm thì Phật còn trên cuộc đời hay Phật Niết-bàn, Phật vẫn thuyết pháp. Nhưng Phật Niết-bàn, làm sao thấy Phật, nghe Phật? 

Thông tin hàng ngày