Mùa Xuân của hiện tại

GN - Các truyền thống đạo Phật dạy rằng chánh niệm tỉnh giác, chúng ta sẽ thấy nó và sống được trong nó như Thiền sư...

Thông tin hàng ngày