Sự trường tồn của Phật pháp

Sự trường tồn của Phật pháp

GNO - Duyên đủ thì hoa nở, đúng lúc thì tuệ giác bừng khai. Sự hiện ra như ở trước mắt hoặc sự ẩn tàng ấy thực ra cũng chỉ là các pháp ở đời. Các pháp có sinh có diệt, tùy theo nhân duyên, nhưng Chánh pháp - chân lý thì không sinh không diệt.

Tết trong tôi là…

GNO - Có người thường nói rằng: “Càng lớn con người ta càng không thích Tết”.

Thông tin hàng ngày